Malaysia ETFs

CodeName
VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR