VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR (0838EA.MY)

VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR