Percentage of $CSI300 Stocks At 50-Day Highs

Shanghai Shenzhen CSI 300