Percentage of $CSI300 Stocks Above Their 75-Day Moving Average

Shanghai Shenzhen CSI 300