Percentage of $CSI300 Stocks Above Their 3-Day Moving Average

Shanghai Shenzhen CSI 300