Percentage of $CSI300 Stocks Above Their 200-Day Moving Average

Shanghai Shenzhen CSI 300