Percentage of $CSI300 Stocks Above Their 20-Day Moving Average

Shanghai Shenzhen CSI 300