Percentage of $CSI300 Stocks Above Their 2-Day Moving Average

Shanghai Shenzhen CSI 300