Average Price Deviation from 20-Day Moving Average of $CSI300 Stocks

Shanghai Shenzhen CSI 300