Average Price Deviation from 10-Day Moving Average of $CSI300 Stocks

Shanghai Shenzhen CSI 300